Místní knihovna v Libkovicích pod Řípem

Ceník

Ceník placených služeb a poplatkù
 
Příloha Knihovního řádu Místní knihovny v Libkovicích pod Řípem  
 
I. Registrační poplatek
   Registrační poplatek se vybírá předem a to ve výši
   0,- Kč    za kalendářní rok – děti do 15 let
   0,- Kč    za kalendářní rok – dospělí čtenáři a mládež od 15 let
 
 
II. Sankční poplatky
a) Ztráta čtenářského průkazu
- za manipulaci a vystavení duplikátu čtenářského průkazu ztraceného v období jeho platnosti   ( původní nebo prodloužené ) se účtuje:
manipulační poplatek                                   0,-Kč
 
b) Poplatek z prodlení - vymáhání nevrácených výpùjček
- jestliže uživatel nevrátí vypůjčený dokument ve stanovené lhůtě, vymáhá knihovna jeho vrácení upomínkami. Po bezvýsledných upomínkách následuje vymáhání právní cestou.
Výše poplatku je stanovena smluvnì za každou jednotlivou knihu nebo periodikum:
1. upomínka bez odeslaní                      0,-Kč
2. upomínka                                             20,-Kč
3. upomínka cestou zřizovatele         20,-Kč
 
c) Náhrada všeobecných škod
- čtenář je povinen nahradit škodu, zaviněnou přímo zanedbáním povinností ( podle občanského zákoníku č. 70/1983 Sb. upraveného novelou ze dne 5.11.1991, § 442, odst.2 )
- při poškození, zničení nebo ztrátě dokumentu se požadují tyto formy náhrady:
 1/ uvedení do původního stavu
 2/ dodání kopie ( ztraceného, zničeného ) díla
 3/ dodání jiného vydání díla
 4/ finanční náhrada ( cena díla podle cen na trhu v době ztráty )
- mimo vlastní náhradu ( jakýmkoliv zpùsobem 1/ až 4/ ) se vybírá
 manipulační poplatek                      50,-Kč /kus – u knih
                                                               10,-Kč/kus – u periodik        
 
III. Další služby
- za zprostředkování ( poštovné, balné ) MVS ( Meziknihovní výpùjèní služba )
  se úètuje manipulační poplatek            50,-Kč/ kus
- za oznámení rezervace dokumentu       5,-Kč/ kus
 
 
Tento ceník vstupuje v platnost dne 17. 3. 2015